مقاومت فشاری مشخصه بتن f’’c (Mpa):    
مقــاومــت مـشـخصــه فــولاد fy (Mpa):    
پهنای مقطع تــیــر بــتــن آرمه b (mm):    
ارتفاع مقطع تــیــر بــتــن آرمه h (mm):    
فاصله مرکز آرماتورها تا سطح خارجی بتن Cover (mm):    
روی نمودار تنش کرنش بتن f’’c نظیر کرنش ε₀:    
بتن در حالت نهایی کرنش εᵤ:    
مدول الاستیسیته بتن Ec (Mpa): ×√f’c  
مدول الاستیسیته فولاد Es (Mpa):  
تعداد و قطر آرماتورهای فـشــاری ɸ (mm): ɸ   A's(mm2)=
تعداد و قطر آرماتورهای کششی ɸ (mm): ɸ   As(mm2)=
 دوم نمودار تنش کرنش بتن قسمت :  
 
 
 

By : Hessam Atghaee - hessam@atghaee.ir