مقاومت فشاری مشخصه بتن f’’c (Mpa):  
مقــاومــت مـشـخصــه فــولاد fy (Mpa):  
پهنای مقطع تــیــر بــتــن آرمه b (mm):  
ارتفاع مقطع تــیــر بــتــن آرمه h (mm):  
فاصله مرکز آرماتورها تا سطح خارجی بتن Cover (mm):  
روی نمودار تنش کرنش بتن f’’c نظیر کرنش ε₀:  
بتن در حالت نهایی کرنش εᵤ:  
مدول الاستیسیته بتن Ec (Mpa): ×√f’c
تعداد و قطر آرماتورهای فـشــاری ɸ (mm): ɸ
تعداد و قطر آرماتورهای کششی ɸ (mm): ɸ
 دوم نمودار تنش کرنش بتن قسمت :
: فرضیات مسئله

Es = 200000 (Mpa)

By : Hessam Atghaee - hessam@atghaee.ir