استفاده نمایید Internet Explorer لطفا جهت عملکرد صحیح نرم افزار, از مرورگر

استفاده نفرمایید Back لینک بازگشت به صفحه قبل در تمامی قسمت ها قرار داده شده, لذا به هیچ عنوان از کلید

  تعداد طبقات روی تراز پایه
  ارتــفــاع تیپ طبقات  (m)
ارتــفــاع طبقـــه اول  (m)
گروه ساختمان از لحاظ اهمیت :   توضیحات مربوطه

مشخصات سازه در جهت X :
طول بنا در جهت X بر حسب متر
مشخصات سازه در جهت Y :
طول بنا در جهت Y بر حسب متر

  محل احداث پروژه :
  خاک محل احداث پروژه :   توضیحات انواع خاک
 

By : Hessam Atghaee - hessam@atghaee.ir