تحلیل خرپای صفحه ای

  تعداد گره های حرپا   تعداد کل گره هایی که اعضا به آنها متصل شده اند
  تعداد خطوط شبکه موازی محور Y ها    حداقل تعداد خطوط عمودی لازم برای ترسیم خرپا  
  ارتفاع خرپا در جهت Y    فاصله عمودی پایین تا بالای خرپا 
  مدول الاستیسیته اکثریت اعضای خرپا E  مدول الاستیسیته اکثریت اعضای خرپا بر حسب واحد در نظر گرفته شده برای ارتفاع خرپا
  سطح مقطع اکثریت اعضای خرپا A  سطح مقطع اکثریت اعضای خرپا بر حسب واحد در نظر گرفته شده برای ارتفاع خرپا
  اثرات تغییر درجه حرارت نیز محاسبه شود   Temperature effects   در صورتیکه اختلاف درجه حرارت برای اعضای خرپا وجود دارد, این گزینه را تیک بزنید  
  ضریب انبساط حرارتی اکثریت اعضای خرپا α   بطور مثال این عدد برای فولاد حدودا ۶-۱۰×۱۱٫۷ می باشد که بصورت 11.7E-6 وارد میشود
  میزان تغییر درجه حرارت اکثریت اعضای خرپا ΔT  افزایش درجه حرارت با علامت + و کاهش آن با علامت - وارد شود, بطور مثال 50 یا 30-

 دانلود راهنمای استفاده از نرم افزار

By : Hessam Atghaee - hessam@atghaee.ir